Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

Az adatkezelő személye

Adatkezelő megnevezése: SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített elnevezés: SOLUM Zrt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-10-001367, vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságán

Adatkezelő székhelye: H-2900 Komárom, Városmajor u. 30.

Adatkezelő e-elérhetősége:

Adatvédelmi felelős: Dr. Vida Sándor igazgatósági tag

A SOLUM Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről a honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2023. július 01-től visszavonásig tart.

Lényeges fogalmak, meghatározások

GDPR: „General Data Protection Regulation”, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR-ben, és az Infotv-ben meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az adatkezelés szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok eredetéről, valamint az adattovábbítás lehetséges címzettjeiről és az adatok felhasználásának céljáról. A tájékoztatás a fent megadott elérhetőségre küldött írásbeli kérelem alapján kérhető. Ha az érintettek személyes adataihoz való hozzáférésre irányuló kérelmének feldolgozására vonatkozó valamennyi jogi követelmény teljesül, az Adatkezelő eleget tesz a fent említett határidőn belül a feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférésnek, és biztosítja a megfelelő hozzáférést.

A pontatlan adatokat az adatkezelő helyesbíti, és intézkedéseket hoz a feldolgozott személyes adatok törlésére, ha a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállnak. Ha az érintett által benyújtott ilyen kérés teljesítésének minden előfeltétele teljesül, az Adatkezelő a megkeresésnek eleget tesz és a fent említett határidőn belül törli/helyesbíti az érintett adatokat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

A GDPR rendelkezéseivel összhangban az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben személyes adatainak kezelését nem jogszabály írja elő – tiltakozzon az érintett védendő, nyomós titoktartási érdekeinek megsértése ellen.

Ha az Adatkezelő megállapítja, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a sérelmezett adatkezelést megszünteti.

A www.solum.hu honlap adatkezelése

A www.solum.hu weboldal üzemeltetője: SOLUM Zrt.

Cím: 2900 Komárom, Városmajor u. 30.

Cégjegyzékszám: 11-10-001367

Telefonszám: +36 34 540 670

E-mail:

Web: www.solum.hu

A Társaság lehetőséget biztosít a látogatók számára, hogy a www.solum.hu weboldalon keresztül tájékozódjanak a Társaságról, az egyes termékekről és szolgáltatásokról, valamint felvegyék a kapcsolatot a Társasággal. A látogatók egy elektronikus kapcsolati űrlap kitöltésével megadhatják a megfelelő elérhetőségi adatokat. Az érintett azonban csak akkor küldheti el az adatokat, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait. Ezt egy négyzet bejelölésével teheti meg, ellenkező esetben a honlap látogatója (érintett) nem tudja elküldeni az üzenetét.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), illetve legfeljebb 2 évig.

adattárolás módja: elektronikus

Adatkezelések a www.solum.hu weboldalra történő regisztráció során

A Társaság www.solum.hu honlapján nincs lehetőség a látogatók számára a weboldalra történő regisztrációra, így ezen módon adatkezelés sem valósul meg.

 

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérhesse a hirdetései hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy is, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A honlap használatához szükséges cookie-k

A sütik használatának jogalapja:

A Társaság a sütiket a 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek, valamint a GDPR-nak megfelelően használja. A jogalap az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a süti szalagon keresztül ad meg. Ez bármikor visszavonható beleegyezés, ehhez elegendő újra megnyitni a süti-sávot, és rákattintani a „Sütik elutasítása” gombra, anélkül, hogy ez bármilyen hátrányt jelentene az érinttet számára vagy korlátozná weboldal használatát.

A weboldal statisztikáihoz szükséges sütik:

A Társaság weboldalának látogatása során gyűjtött különféle adatokat a Társaság statisztikai értékelésekhez használja fel. Ezek az adatokat csak belsőleg kerülnek feldolgozásra, és azokat a Társaság nem továbbítja harmadik fél felé. Ezt a Társaság a weboldal folyamatos fejlesztése és az érintettek igényeinek való megfelelés érdekében végzi. A használati statisztikák összeállításához a Google Analytics (https://analytics.google.com) adatvédelem-barát elemző szoftvert használja a Társaság. Ebből a célból a számítógépén olyan sütiket tárolódnak, amelyek azonosítják a böngésző munkamenetét, és visszatérő hozzáféréseket rendelnek weboldalunkhoz. Ezek a sütik addig maradnak tárolva, amíg az érintett vissza nem vonja beleegyezését vagy manuálisan nem törli azokat.

A következő adatok begyűjtésére és értékelésére kerül sor, ha meglátogatja Társaság webhelyeit:

 • Megtekintett oldalak (pl. https://www.solum.hu)
 • Böngésző típusa és verziója (pl. Internet Explorer 6.0)
 • Böngésző nyelve
 • Használt operációs rendszer (pl. Windows 10)
 • A böngészőablak belső felbontása
 • Képernyőfelbontás
 • JavaScript aktiválás
 • Bővítmények (Java, Flash, Real, QuickTime…)
 • Sütik be / ki
 • Színmélység
 • A korábban látogatott oldal, beleértve paraméterek (pl. keresőmotor keresési kifejezésekkel)
 • IP-cím a származási ország és a szolgáltató meghatározásához
 • Időbélyegző
 • Kattintások

A Google Analytics hásználatához kapcsolódó adatvédelmi felhívás:

Ez a honlap a Google Analytics programot használja, a Google Inc. webvizsgáló szolgálata („Google”) a Google Analytics úgynevezett „Cookies”, szövegfájlokat használ, melyeket az Ön számítógépe elment és ezek az Ön honlap használatán keresztül a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A Cookie az Ön honlap használatáról készít adatokat (beleértve az Ön IP-címét), melyek a Google Egyesült Államok beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy az Ön honlap használatát kiértékelje és jelentést készítsen a honlappal kapcsolatos tevékenységről a honlap üzemeltetőjének, továbbá arra, hogy honlap-,  és internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat dolgozzon ki. A Google ezeket az információkat harmadik személynek is átadja, amennyiben ez törvényi előírás vagy ha harmadik személy ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP-címét a Google más adataival semmilyen esetben sem fogja összekötni. A Cookie telepítését a böngésző program megfelelő beállításával meg tudja akadályozni; azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben ezzel összefüggésben a honlap funkcióit teljes körűen nem fogja tudni használni. Ezen honlap használatával egyidejűleg kijelenti, hogy az Önön keresztül szerzett adatok Google általi felhasználásával a fent ismertetett módon és a fent nevezett célok érdekében egyetért.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – és kifejezetten hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. A Társaság azonban jelenleg külső adatfeldolgozóval nem áll kapcsolatban. Amenyiben ilyen jellegű adattovábítás történne, úgy ezt a Társaság szabályozni fogja, a megfelelő jogi környezet kialakításával.

Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyilvántartást vezetni az általa kezelt adatokról, biztosítva, hogy az adatokhoz csak azok a munkavállalók és az Adatkezelő érdekében eljáró más személyek (adatfeldolgozók) férhessenek hozzá, akiknek az adatokra munkájukhoz és feladataik ellátásához szükségük van.

Ügyfélkapcsolatok

 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat, az érdeklődő nevével, e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt.
 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 • Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatósághoz a GDPR és a nemzeti jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, ha úgy véli, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t vagy a nemzeti szabályozást:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: 
Web: https://www.naih.hu

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) szabályai az irányadók.